مرورگر اینترنتی فایرفاکس 6 وارد مخازن فدورا شد.
مروگر اینترنتی محبوب فایرفاکس نسخه ۶ وارد مخازن فدورا شد.هم اکنون می توانید آن را بروزرسانی کنید.

جهت بروز رسانی کافی است که از طریق KPackageKit عمل کنید یا اینکه این دستور را اجرا کنید :
كد:
#yum update -y firefox